#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 ปล้องวิทยาคม
2 เทิงวิทยาคม
3 ไม้ยาวิทยาคม
4 พญาเม็งราย
5 ขุนตาลวิทยาคม
6 บุญเรืองวิทยาคม
7 เชียงของวิทยาคม นายปิยะ แก้วหาญ ทดสอบ 0811129515 pattana.m@plongwittayakhom.ac.th
8 เวียงแก่นวิทยาคม
9 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
10 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
11 ยางฮอมวิทยาคม
12 ปล้องวิทยาคม นายไกร ธรรมากาศ นางมาลี มนาคม 0892614485 malee.ma@plongwittayakhom.ac.th
13 เทิงวิทยาคม นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ นายโยธิน ศิริเอ้ย 089-8358225 yotin.sir@thoengwit.ac.th
14 ขุนตาลวิทยาคม นายสมบูรณ์ พูนภิญโญยศ นางอรอมล แก้วมหาคุณ 053193145 551150043@crru.ac.th
15 บุญเรืองวิทยาคม นายเจษฏา รูปศรี นางวรินทร วิลังคะ 095-6796501 brw2519@brw.ac.th
16 เชียงของวิทยาคม
17 เวียงแก่นวิทยาคม นายประยูร ชาติชำนาญ นายเจษฎา คำเป็ก 0622677337 053608130@wkk-school.ac.th
18 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นายไกร ธรรมากาศ นายพัฒนา หมื่นศรีภูมิ 0811129515 pattana.m@plongwittayakom.ac.th
19 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม นายสมเกียรติ สุขคำฟอง นายธีรวุฒิ คำแก้ว 053190651 mtwit@maetamwit.ac.th
20 พญาเม็งราย
21 ไม้ยาวิทยาคม
22 ยางฮอมวิทยาคม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง ประจำปีการศึกษา 2561

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0022549629211426 วินาที