รายการทั้งหมดยังไม่กำหนดวันที่ 24 ต.ค 2561 27 ต.ค 2561 29 ต.ค 2561
หมวดหมู่ : กรีฑา
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0119
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561 9.00 น.
2
0120
วิ่ง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
3
0125
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
4
0126
วิ่ง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
5
0129
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
6
0130
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
7
0133
วิ่ง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
8
0134
วิ่ง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
9
0137
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
10
0138
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
11
0139
วิ่ง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
12
0140
วิ่ง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
27 ต.ค 2561
13
0147
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
14
0148
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
15
0151
วิ่ง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
16
0152
วิ่ง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
17
0157
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
18
0158
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
19
0159
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
20
0160
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
21
0163
วิ่ง 5,000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
22
0164
วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
23
0165
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
24
0166
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
25
0196
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
26
0197
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
27
0198
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
27 ต.ค 2561
28
0199
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
29
0200
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
30
0201
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
31
0202
กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
32
0203
กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
33
0204
กระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
34
0205
กระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
35
0206
พุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
27 ต.ค 2561
36
0207
พุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
37
0208
พุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
38
0209
พุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
39
0210
ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
40
0211
ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
41
0212
ทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
42
0213
ทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
43
0214
ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
44
0215
ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
45
0216
ขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
46
0217
ขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
หมวดหมู่ : ฟุตบอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0063
ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
สนามฟุตบอลป่ามื่น
24 ต.ค 2561
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
24 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 1 B 9.00 เทิงวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
24 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 3 A 13.00 เวียงแก่นวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
25 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 4 B 9.00 เทิงวิทยาคม - ไม้ยาวิทยาคม
25 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 5 A 10.30 เชียงของวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
25 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 6 A 13.00 เวียงแก่นวิทยาคม - พญาเม็งราย
26 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 7 B 9.00 ขุนตาลวิทยาคม - ไม้ยาวิทยาคม
26 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 7 A 10.30 เวียงแก่นวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
26 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 9 A 13.00 เชียงของวิทยาคม - พญาเม็งราย
24 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 2 A 10.30 พญาเม็งราย - ปล้องวิทยาคม
11
0066
ฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
สนามฟุตบอล 3
29 ต.ค 2561
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 1 A 9.00 พญาเม็งราย - เชียงของวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 2 A 10.30 เวียงแก่นวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 3 B 13.00 บุญเรืองวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 4 B 14.30 ปล้องวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 5 A 9.00 พญาเม็งราย - เวียงแก่นวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 6 A 10.30 เชียงของวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 7 B 13.00 เทิงวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 8 B 14.30 ปล้องวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 9 A 09.00 พญาเม็งราย - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 10 A 10.30 เชียงของวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 11 B 13.00 ขุนตาลวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 12 B 14.30 ปล้องวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
24
0170
ฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
สนามฟุตบอลปล้องวิทยาคม 1
24 ต.ค 2561
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
24 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 1 A 9.30 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
24 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 2 A 10.50 เทิงวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
25 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 3 A 9.30 เทิงวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
25 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 4 A 10.50 เวียงแก่นวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
26 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 5 A 9.30 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
26 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 6 A 10.50 บุญเรืองวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 7 B 10.30 ปล้องวิทยาคม - พญาเม็งราย
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 8 B 13.00 ขุนตาลวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 9 A 14.30 เวียงแก่นวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 10 A 9.00 เวียงแก่นวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 11 A 10.30 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 12 B 13.00 พญาเม็งราย - เชียงของวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 12 B 14.30 ขุนตาลวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 14 A 9.00 เวียงแก่นวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 14 B 10.30 เชียงของวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 16 B 13.00 ขุนตาลวิทยาคม - พญาเม็งราย
หมวดหมู่ : เซปักตะกร้อ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0003
เซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
สนามตะกร้อ 1
29 ต.ค 2561
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 1 A 09.00 ปล้องวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 2 B 10.00 เวียงแก่นวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 3 A 11.00 เชียงของวิทยาคม - ไม้ยาวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 1 A 09.00 ปล้องวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 2 B 11.00 เวียงแก่นวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 3 A 11.00 เทิงวิทยาคม - ไม้ยาวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 1 A 9.00 เทิงวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 2 B 10.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 3 A 11.00 ปล้องวิทยาคม - ไม้ยาวิทยาคม
11
0006
เซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
สนามตะกร้อ 1
29 ต.ค 2561
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 4 A 13.00 เวียงแก่นวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 5 B 14.00 ปล้องวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 6 A 15.00 เชียงของวิทยาคม - ไม้ยาวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 4 A 13.00 เวียงแก่นวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 5 B 14.00 เทิงวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 6 A 15.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - พญาเม็งราย
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 4 A 13.00 เวียงแก่นวิทยาคม - พญาเม็งราย
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 5 B 14.00 ปล้องวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
31 ต.ค 561 สนาม 1 แรก 6 A 15.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - เชียงของวิทยาคม
21
0177
เซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
สนามตะกร้อ 2
29 ต.ค 2561
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 1 A 9.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 2 B 10.00 เชียงของวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 3 A 11.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - เวียงแก่นวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 1 A 09.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 2 B 10.00 เชียงของวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 3 A 11.00 ขุนตาลวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 4 B 13.00 ปล้องวิทยาคม - พญาเม็งราย
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 1 A 09.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 2 B 10.00 เชียงของวิทยาคม - พญาเม็งราย
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 3 A 11.00 ขุนตาลวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 4 B 13.00 ปล้องวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 4 B 13.00 เทิงวิทยาคม - พญาเม็งราย
34
0178
เซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
สนามตะกร้อ 2
29 ต.ค 2561
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 5 A 14.00 ขุนตาลวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 6 B 15.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - พญาเม็งราย
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 7 A 16.00 เชียงของวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 8 B 17.00 ปล้องวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 5 A 14.00 เชียงของวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 6 B 15.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - ปล้องวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 7 A 16.00 เทิงวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 8 B 17.00 พญาเม็งราย - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 5 A 14.00 เวียงแก่นวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 6 B 15.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 7 A 16.00 ขุนตาลวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 8 B 17.00 พญาเม็งราย - ปล้องวิทยาคม
หมวดหมู่ : เทเบิลเทนนิส
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0009
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
หอประชุม 1
29 ต.ค 2561 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 1 A 09.00 เทิงวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 2 A 09.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - พญาเม็งราย
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 3 B 09.00 เชียงของวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 4 B 09.00 บุญเรืองวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 5 C 09.00 เทิงวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 6 C 9.00 เชียงของวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 7 D 09.00 ปล้องวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 8 D 09.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - พญาเม็งราย
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 18 A 09.00 ขุนตาลวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 17 A 9.00 เทิงวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 19 B 09.00 เชียงของวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 20 B 09.00 ปล้องวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 21 C 09.00 เทิงวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 22 C 09.00 ขุนตาลวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 23 D 09.00 ปล้องวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 24 D 09.00 เวียงแก่นวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 34 A 13.00 เทิงวิทยาคม - พญาเม็งราย
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 34 A 13.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 36 B 13.00 เชียงของวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 37 B 13.00 ปล้องวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 38 C 13.00 เทิงวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 39 C 13.00 ขุนตาลวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 40 D 13.00 ปล้องวิทยาคม - พญาเม็งราย
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 41 D 13.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 50 A 13.00 เทิงวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 51 A 13.00 ขุนตาลวิทยาคม - พญาเม็งราย
28
0012
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
หอประชุม 1
29 ต.ค 2561 9.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 9 A 09.00 เชียงของวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 10 A 9.00 บุญเรืองวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 11 B 09.00 ขุนตาลวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
20 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 12 B 09.00 พญาเม็งราย - เทิงวิทยาคม
20 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 13 C 09.00 ปล้องวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 14 C 09.00 พญาเม็งราย - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 15 D 09.00 ขุนตาลวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 16 D 09.00 บุญเรืองวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 25 A 13.00 เชียงของวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 26 A 13.00 ปล้องวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 27 B 13.00 ขุนตาลวิทยาคม - พญาเม็งราย
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 29 B 13.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 30 C 13.00 ปล้องวิทยาคม - พญาเม็งราย
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 31 C 13.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 32 D 13.00 ขุนตาลวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 33 D 13.00 เชียงของวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 42 A 13.00 เชียงของวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 43 A 13.00 บุญเรืองวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 44 B 13.00 ขุนตาลวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 45 B 13.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - พญาเม็งราย
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 46 C 13.00 ปล้องวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 47 C 13.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - พญาเม็งราย
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 48 D 13.00 ขุนตาลวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 49 D 13.00 บุญเรืองวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
53
0015
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
หอประชุม 1
29 ต.ค 2561 9.00
54
0018
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
หอประชุม 1
29 ต.ค 2561
55
0021
เทเบิลเทนนิสคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
หอประชุม 1
-
56
0191
เทเบิลเทนนิสคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
หอประชุม 1
-
57
0192
เทเบิลเทนนิสคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
หอประชุม 1
-
58
0193
เทเบิลเทนนิสคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
หอประชุม 1
-
59
0194
เทเบิลเทนนิส คู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
60
0195
เทเบิลเทนนิส คู่ผสมรุ่นไม่จำกัดอายุ [ทีม]
หอประชุม 1
-
หมวดหมู่ : แบดมินตัน
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0024
แบดมินตัน ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
-
2
0027
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
-
3
0030
แบดมินตัน ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
-
4
0033
แบดมินตัน หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
-
5
0036
แบดมินตัน คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
-
หมวดหมู่ : เปตอง
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0039
เปตองเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
2
0042
เปตองเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
3
0179
เปตองเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
4
0180
เปตองเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
5
0181
เปตองคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
6
0182
เปตองคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
7
0183
เปตองคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
8
0184
เปตองคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
9
0185
เปตอง คู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
10
0186
เปตอง คู่ผสมรุ่นไม่จำกัดอายุ [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
11
0187
เปตองทีม 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
12
0188
เปตองทีม 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
13
0189
เปตองทีม 3 คน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
14
0190
เปตองทีม 3 คน รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
หมวดหมู่ : ฟุตซอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0045
ฟุตซอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
-
2
0048
ฟุตซอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
-
หมวดหมู่ : วอลเลย์บอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0051
วอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
สนามวอลเล่ย์บอล 1
29 ต.ค 2561 8.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 5 A 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 6 B 8.30 ปล้องวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 7 B 8.30 พญาเม็งราย - ขุนตาลวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 8 A 8.30 ไม้ยาวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 13 A 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - ไม้ยาวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 14 A 8.30 ขุนตาลวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 15 B 8.30 พญาเม็งราย - ปล้องวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 16 B 8.30 เชียงของวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 21 A 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 22 A 8.30 เชียงของวิทยาคม - ไม้ยาวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 สอง 23 B 8.30 พญาเม็งราย - เทิงวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 24 B 8.30 ขุนตาลวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
14
0054
วอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
สนามวอลเล่ย์บอล 1
29 ต.ค 2561 8.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 1 A 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 2 B 8.30 เทิงวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 3 A 8.30 เวียงแก่นวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 4 B 8.30 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - พญาเม็งราย
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 12 B 8.30 เทิงวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 11 B 8.30 ปล้องวิทยาคม - พญาเม็งราย
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 10 A 8.30 ขุนตาลวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 9 A 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 17 A 8.30 ขุนตาลวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 18 A 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 19 B 8.30 เทิงวิทยาคม - พญาเม็งราย
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 20 B 8.30 ปล้องวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
1 พ.ย 2561 สนาม 1 แรก 25 A 8.30 เวียงแก่นวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1 พ.ย 2561 สนาม 1 แรก 26 A 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
1 พ.ย 2561 สนาม 1 แรก 27 A 8.30 ขุนตาลวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
1 พ.ย 2561 สนาม 1 แรก 28 A 8.30 เชียงของวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
31
0171
วอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
สนามวอลเล่ย์บอล 2
29 ต.ค 2561 8.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 1 B 8.30 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 2 A 8.30 พญาเม็งราย - เวียงแก่นวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 3 B 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 4 A 8.32 เทิงวิทยาคม - ไม้ยาวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 9 A 8.30 เทิงวิทยาคม - พญาเม็งราย
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 10 A 8.30 ไม้ยาวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 11 B 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 12 B 8.30 เชียงของวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 17 A 8.30 เวียงแก่นวิทยาคม - ไม้ยาวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 18 A 8.30 เทิงวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 19 B 8.30 เชียงของวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 20 B 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1 พ.ย 2561 สนาม 2 แรก 25 A 8.30 พญาเม็งราย - บุญเรืองวิทยาคม
1 พ.ย 2561 สนาม 2 แรก 26 A 8.30 เทิงวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
1 พ.ย 2561 สนาม 2 แรก 27 B 8.30 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1 พ.ย 2561 สนาม 2 แรก 28 B 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
48
0172
วอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
สนามวอลเล่ย์บอล 1
29 ต.ค 2561 8.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 5 A 8.30 เทิงวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 6 A 8.30 เวียงแก่นวิทยาคม - พญาเม็งราย
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 7 B 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 8 B 8.30 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - เชียงของวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 13 A 8.30 เทิงวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 14 A 8.30 ปล้องวิทยาคม - พญาเม็งราย
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 15 B 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 16 B 8.30 ขุนตาลวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 20 B 8.30 ขุนตาลวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
23 พ.ย 2561 สนาม 2 แรก 22 A 8.30 เวียงแก่นวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 23 B 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 24 A 8.30 เทิงวิทยาคม - พญาเม็งราย
1 พ.ย 2561 สนาม 2 แรก 30 A 8.30 ไม้ยาวิทยาคม - พญาเม็งราย
1 พ.ย 2561 สนาม 2 แรก 31 A 8.30 เวียงแก่นวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
1 พ.ย 2561 สนาม 2 แรก 32 B 8.30 เชียงของวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
1 ธ.ค 561 สนาม 2 แรก 33 B 8.30 ปล้องวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
หมวดหมู่ : แฮนด์บอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0057
แฮนด์บอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
-
2
0060
แฮนด์บอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
-
หมวดหมู่ : ตะกร้อลอดห่วง
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0076
ตะกร้อลอดห่วง ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
-
2
0078
ตะกร้อลอดห่วง หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
-
หมวดหมู่ : กีฬา-กรีฑาอนุบาล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
หมวดหมู่ : กีฬามวยไทยสมัครเล่น
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
หมวดหมู่ : บาสเกตบอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0173
บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
สนามบาสเกตบอล 1
29 ต.ค 2561 9.00 น.
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 1 A 09.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 2 B 10.00 เชียงของวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 1 A 09.00 เทิงวิทยาคม - พญาเม็งราย
31 ต.ค 2551 สนาม 1 แรก 1 A 09.00 พญาเม็งราย - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
6
0174
บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
สนามบาสเกตบอล 1
29 ต.ค 2561 9.00 น.
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 1 A 11.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - ปล้องวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 4 B 13.00 เวียงแก่นวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 5 A 14.00 ขุนตาลวิทยาคม - พญาเม็งราย
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 2 A 10.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - พญาเม็งราย
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 3 B 11.00 เวียงแก่นวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 4 A 13.00 ปล้องวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 2 A 10.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - ขุนตาลวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 3 B 11.00 เทิงวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 4 A 13.00 ปล้องวิทยาคม - พญาเม็งราย
16
0175
บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
สนามบาสเกตบอล 2
29 ต.ค 2561 9.00 น.
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 1 A 09.00 เทิงวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 2 B 10.00 เชียงของวิทยาคม - ไม้ยาวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 3 B 11.00 ขุนตาลวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 1 A 09.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - เวียงแก่นวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 2 B 10.00 เชียงของวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 3 B 11.00 ไม้ยาวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 1 A 09.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - เทิงวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 2 B 10.00 เชียงของวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 3 B 11.00 ไม้ยาวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
26
0176
บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
สนามบาสเกตบอล 2
29 ต.ค 2561 9.00 น.
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 4 A 13.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - เทิงวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 6 B 15.00 ขุนตาลวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 5 A 14.00 เวียงแก่นวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 6 B 15.00 เชียงของวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 6 B 15.00 เชียงของวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 5 A 14.00 เวียงแก่นวิทยาคม - พญาเม็งราย
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 5 A 14.00 เทิงวิทยาคม - พญาเม็งราย
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 4 A 13.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - พญาเม็งราย
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 4 A 13.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - เวียงแก่นวิทยาคม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง ประจำปีการศึกษา 2561

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.11148285865784 วินาที