หมวดหมู่ : กรีฑา
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0119
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561 9.00 น.
2
0120
วิ่ง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
3
0125
วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
4
0126
วิ่ง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
5
0129
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
6
0130
วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
7
0133
วิ่ง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
8
0134
วิ่ง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
9
0137
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
10
0138
วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
11
0139
วิ่ง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
12
0140
วิ่ง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
27 ต.ค 2561
13
0147
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
14
0148
วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
15
0151
วิ่ง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
16
0152
วิ่ง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
17
0157
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
18
0158
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
19
0159
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
20
0160
วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
21
0163
วิ่ง 5,000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
22
0164
วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
23
0165
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
24
0166
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
25
0196
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
26
0197
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
27
0198
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
27 ต.ค 2561
28
0199
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
29
0200
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
30
0201
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
31
0202
กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
32
0203
กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
33
0204
กระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
34
0205
กระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
35
0206
พุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
27 ต.ค 2561
36
0207
พุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
37
0208
พุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
38
0209
พุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
39
0210
ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
40
0211
ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
41
0212
ทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
42
0213
ทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
43
0214
ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
44
0215
ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
45
0216
ขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561
46
0217
ขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
สนามกีฬาโรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 ต.ค 2561

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง ประจำปีการศึกษา 2561

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0048460960388184 วินาที