1.กรีฑา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0119 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2 0120 วิ่ง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3 0125 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4 0126 วิ่ง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
5 0129 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
6 0130 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
7 0133 วิ่ง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
8 0134 วิ่ง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
9 0137 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
10 0138 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
11 0139 วิ่ง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
12 0140 วิ่ง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
13 0147 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
14 0148 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
15 0151 วิ่ง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
16 0152 วิ่ง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
17 0157 วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
18 0158 วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
19 0159 วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
20 0160 วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
21 0163 วิ่ง 5,000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
22 0164 วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
23 0165 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
24 0166 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
25 0196 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
26 0197 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
27 0198 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
28 0199 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
29 0200 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
30 0201 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
31 0202 กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
32 0203 กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
33 0204 กระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
34 0205 กระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
35 0206 พุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
36 0207 พุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
37 0208 พุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
38 0209 พุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
39 0210 ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
40 0211 ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
41 0212 ทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
42 0213 ทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
43 0214 ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
44 0215 ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
45 0216 ขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
46 0217 ขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2.ฟุตบอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0063 ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2 0066 ฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
3 0170 ฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3.เซปักตะกร้อ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0003 เซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2 0006 เซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3 0177 เซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4 0178 เซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4.เทเบิลเทนนิส
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0009 เทเบิลเทนนิสเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2 0012 เทเบิลเทนนิสเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3 0015 เทเบิลเทนนิสเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
4 0018 เทเบิลเทนนิสเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
5 0021 เทเบิลเทนนิสคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
6 0191 เทเบิลเทนนิสคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
7 0192 เทเบิลเทนนิสคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
8 0193 เทเบิลเทนนิสคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
9 0194 เทเบิลเทนนิส คู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
10 0195 เทเบิลเทนนิส คู่ผสมรุ่นไม่จำกัดอายุ
5.แบดมินตัน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0024 แบดมินตัน ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2 0027 แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3 0030 แบดมินตัน ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4 0033 แบดมินตัน หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
5 0036 แบดมินตัน คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
6.เปตอง
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0039 เปตองเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2 0042 เปตองเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3 0179 เปตองเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4 0180 เปตองเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
5 0181 เปตองคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
6 0182 เปตองคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
7 0183 เปตองคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
8 0184 เปตองคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
9 0185 เปตอง คู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
10 0186 เปตอง คู่ผสมรุ่นไม่จำกัดอายุ
11 0187 เปตองทีม 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
12 0188 เปตองทีม 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
13 0189 เปตองทีม 3 คน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
14 0190 เปตองทีม 3 คน รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
7.ฟุตซอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0045 ฟุตซอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2 0048 ฟุตซอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
8.วอลเลย์บอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0051 วอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2 0054 วอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
3 0171 วอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
4 0172 วอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
9.แฮนด์บอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0057 แฮนด์บอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2 0060 แฮนด์บอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
10.ตะกร้อลอดห่วง
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0076 ตะกร้อลอดห่วง ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2 0078 ตะกร้อลอดห่วง หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
11.กีฬา-กรีฑาอนุบาล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
12.กีฬามวยไทยสมัครเล่น
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
13.บาสเกตบอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0173 บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2 0174 บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3 0175 บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4 0176 บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง ประจำปีการศึกษา 2561

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.033973932266235 วินาที