1. กรีฑา
0119. วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0120. วิ่ง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
0125. วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง0126. วิ่ง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0129. วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0130. วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0133. วิ่ง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย0134. วิ่ง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0137. วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0138. วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0139. วิ่ง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย0140. วิ่ง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0147. วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0148. วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0151. วิ่ง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย0152. วิ่ง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0157. วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย0158. วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0159. วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0160. วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0163. วิ่ง 5,000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย0164. วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0165. วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0166. วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0196. วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย0197. วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0198. วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0199. วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0200. วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย0201. วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0202. กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0203. กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0204. กระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย0205. กระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0206. พุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0207. พุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0208. พุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย0209. พุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0210. ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0211. ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0212. ทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย0213. ทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0214. ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0215. ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0216. ขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย0217. ขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
2. ฟุตบอล
0063. ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0066. ฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0170. ฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
3. เซปักตะกร้อ
0003. เซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0006. เซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
0177. เซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง0178. เซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
4. เทเบิลเทนนิส
0009. เทเบิลเทนนิสเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0012. เทเบิลเทนนิสเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0015. เทเบิลเทนนิสเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย0018. เทเบิลเทนนิสเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0021. เทเบิลเทนนิสคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0191. เทเบิลเทนนิสคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0192. เทเบิลเทนนิสคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย0193. เทเบิลเทนนิสคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0194. เทเบิลเทนนิส คู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี0195. เทเบิลเทนนิส คู่ผสมรุ่นไม่จำกัดอายุ
5. แบดมินตัน
0024. แบดมินตัน ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0027. แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
0030. แบดมินตัน ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0033. แบดมินตัน หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
0036. แบดมินตัน คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
6. เปตอง
0039. เปตองเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง0042. เปตองเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0179. เปตองเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0180. เปตองเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
0181. เปตองคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0182. เปตองคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0183. เปตองคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย0184. เปตองคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
0185. เปตอง คู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี0186. เปตอง คู่ผสมรุ่นไม่จำกัดอายุ
0187. เปตองทีม 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0188. เปตองทีม 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0189. เปตองทีม 3 คน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย0190. เปตองทีม 3 คน รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง
7. ฟุตซอล
0045. ฟุตซอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0048. ฟุตซอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
8. วอลเลย์บอล
0051. วอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง0054. วอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
0171. วอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0172. วอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
9. แฮนด์บอล
0057. แฮนด์บอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0060. แฮนด์บอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
10. ตะกร้อลอดห่วง
0076. ตะกร้อลอดห่วง ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0078. ตะกร้อลอดห่วง หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
11. กีฬา-กรีฑาอนุบาล
12. กีฬามวยไทยสมัครเล่น
13. บาสเกตบอล
0173. บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย0174. บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย
0175. บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง0176. บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง ประจำปีการศึกษา 2561

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.18424916267395 วินาที